foot heatlh

  

 

 

Ankle & Foot Center of Charlotte complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-704-541-3668 (TTY:1-704-541-3668)。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668)번으로 전화해 주십시오

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-704-541-3668 (ATS : 1-704-541-3668).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-704-541-3668) رقم .1-704-541-3668-1 :والبكم الصم ھ

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-704-541-3668 (телетайп: 1-704-541-3668).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

ប្រយ័ត្ន៖  áž”ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  áž…ូរ ទូរស័ព្ទ 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668)។

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668) पर कॉल करें।

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-704-541-3668 (TTY: 1-704-541-3668).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-704-541-3668(TTY:1-704-541-3668)まで、お電話にてご連絡ください。